Test

query($sql) as $row) {
$Nachname[] = $row[0];
}
echo $Nachname[0];
?>